جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سکوت کردم تا دلت برایم تنگ شود … – فراموشی

سکوت کردم

سکوت کردم تا دلت برایم تنگ شود

غافل از این که فراموش میشوم…