جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بوى خوش زن در خانه که باشد مرد ريشه مى دهد …

بوی خوش زن

بوى خوش زن
در خانه که باشد
مرد ريشه مى دهد
تنومند مى شود
بار مى دهد
زن را بايد
مثل دسته اى آلاله
بغل زد
بايد مثل رزهاى مخمل
بوئيد و بوسيد
بايد مثل محبوبه شب نوازش کرد
بايد به زن رسيد
تا عطرش در خانه بپيچد
زن را بايد ديد…
بايد فهميد…
بايد نفس کشيد. . .