جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فرهاد بی وفای من ، قلب شیرین دیگر را نشکن …

آرزوی من

“فرهاد” بی وفای من ،
هرجا میخواهی باش ،
آرزوی من این است که
قلب “شیرین” دیگر را نشکنی