جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کوچک باش و عاشق که عشق میداند آئین بزرگ کردنت…

خاصیت عشق

کوچک باش و عاشق
که عشق میداند آئین بزرگ کردنت را
بگذار عشق خاصیت تو باشد
نه رابطه خاص تو با کسی