جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آرزو کن با من…

زمستان

آرزو کن با من
که اگر خواست زمستان برود
گرمی دست تو باشد
آرزو کن با من
“ما” ی ما “من” نشود
آرزو کن با من
سایه ات از سر تنهایی من کم نشود