جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خوشـبختی چیز عجیبی است …

خوشبختی عجیب است

خوشـبختی چیز عجیبی است !
وقتی میاد گامهایش آنقدر آرام است
که شـاید صدای پایش را ﻫﻢ نشـنوی !
اما وقتی نیست دردش را تا مغز
استخوان ﺣﺲ ﻣﻴﻜنی .