جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

جواب بی نظیری است_البر کامو

البر

تقریبا؟!

جواب بی نظیری است! صحیح هم هست؛ ما در هر چیز فقط تقریبا هستیم…

سقوط/آلبر کامو