جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

میا‌‌نِ خاطراتِ بی‌ شمارمان…

نیکی‌ فیروزکوهی

میا‌‌نِ خاطراتِ بی‌ شمارمان
ای آشنا !!
به بودنت
ادامه بده
از اولین آغوش
هزار شب هم که بگذرد
باز ستاره بی‌ قرار وُ
مهتاب بی‌ قرار وُ
این دل بی‌ قرار است

نیکی‌ فیروزکوهی