جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بیچاره دلم در غم بسیار افتاد…

مولانا

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد
بیچاره دلم در غم بسیار افتاد
بسیار فتاده بود اندر غم عشق
اما نه چنین زار که این بار افتاد

مولانا