جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

میخواهی قضاوتم کنی …

قضاوت

ميخواهي قضاوتم کني ؟
کفش هايم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهايم را بکش
سال هايم را بگذران
بعد قضاوت کن !

حرف نگفته_خدا

خدا

خدایا
صدای افکار
بعضی از آدمهایت را خاموش کن
تا صدای ، تو را هم بشنوند
آن قدر
غرق در قضاوت هستند که
فراموش کرد ه اند
قاضی تویی …