جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ﺧﻮبیﻫﺎﯾﺸﺎڹ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ میﺷﻮﺩ…

ﺧﻮبیﻫﺎﯾﺸﺎڹ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ میﺷﻮﺩ...

ﺑﻌضے ﺁﺩﻡﻫﺎ…
ﻧﺎﺧﻮاسته..
ﻫﻤﯿشه متهم ﺍﻧﺪ …
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳڪوﺗﺸﺎن…
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺸﺎن…
ﮔﺬﺷﺘﺸﺎن …
بی ڪینهﺑﻮﺩﻧﺸﺎن …
کمک نخواستنشان..
بی آزار بودنشان..
ﮔﻮیی ﺟـــــﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﺗﻬﺎﻡ بستن …
ﻭ ﺍﺯ همه ﺑﺪﺗﺮ ﺍینکه…
ﺧﻮبیﻫﺎﯾـــﺸﺎڹ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ میﺷﻮﺩ…