جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کسی که عاشق می شود خود منم…

کسی که عاشق می شود خود منم...

آن ها به من گفتند
تا کاری کنم
او عاشق شود
می بایست
کاری می کردم
که او بخندد
اما می دانی!

هر بار که
او می خندد
کسی که عاشق می شود
خود منم…

توماسو فراری

زمزمه عاشقانه

عشق