جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلم عشقی هوس کرده شبیه آدم و حوا

دلم عشقی هوس کرده شبیه آدم و حوا

دلم عشقی هوس کرده نباشد اهل بی مهری
که در دنیای طوفانی برایم ناخدا باشد

دلم عشقی هوس کرده شبیه آدم و حوا
نه من دلسرد شوم از او، نه او سر به هوا باشد

دلم عشقی هوس کرده بدون مرز و ممنوعه
که هر وقتی دلم تنگید در آغوشم رها باشد

دلم عشقی هوس کرده کمی سبزه کمی شیطان
که اسم کوچکش شاید برایم آشنا باشد

دلم عشقی هوس کرده شبیه عشق آن کودک
که تنها لذتش بازی، میان بچه ها باشد