جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من عاشقت شدم …

شمس لنگرودی

اشتباه نکن
نه زيبايی تو .. نه محبوبيت تو
مرا مجذوب خود نکرد
تنها آن هنگام
که روح زخمی مرا بوسيدی
من عاشقت شدم …

شمس لنگرودی 

می‌نویسم چنان زیبایی که صخره‌ها سر راهت آب می‌شوند

شمس لنگرودی

می‌نویسم چنان زیبایی
که صخره‌ها سر راهت آب می‌شوند
تا با تو راهی دریا شوند
کرجی‌ها به صخره پناه می‌برند
تا پیشت بمانند و
به بستر دریا نیفتند
می‌نویسم چنان زیبایی
که تمامی آب‌ها دهانه دریا جمع می‌شوند
تا ورود تو را ببینند…
ای رود
انگشتت را به من بده
به ساحل شعرهای من قدم نه
نمی‌توانم از تو چنان بگویم که دفتر اشعارم‌تر شود
انگشتت را به من بده
بر پله‌های دفتر من قدم نه
می‌خواهم گل‌هایی در شعرم بروید
که کرک ملتهبش را زیر سر انگشتانم حس کنی

شمس لنگرودی

جیک جیک_شمس لنگرودی

جیک جیک

گنجشکان لاف می‌زنند:

جیک جیک جیک جیک

جیک هیچ یک‌شان در نیامد

تو که دور می‌شدی

 

شمس لنگرودی

نوروز منی تو_شمس لنگرودی

شمس لنگرودی

نوروز منی تو

با جان نو خریده به دیدارت می دوم

شکوفه های توام من

به شور میوه شدن

در هوای تو پر می کشم.

 

شمس لنگرودی

دلنوشته _شمس لنگرودی

شمس لنگرودی

چه ساده لوح اند آنان که می پندارند عکس تو را به ديوار های خانه ام آويخته ام ،
و نمي دانند که من ديوار های خانه ام را به عکس تو آويخته ام!

شمس لنگرودی