جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چه فرق می‌‌ کند چقدر فاصله ، وقتی‌ رفته باشی‌ …

هیچ کس برای هیچ کس نماند ما هم ...

همیشه گفته ام
چه فرق می‌‌ کند چقدر فاصله ، وقتی‌ رفته باشی‌ …
همیشه گفته ای
رفتن همان قدر دلشوره دارد که ماندن
همیشه گفته ام
هیچ کس برای هیچ کس نبود
همیشه گفته ای
هیچ کس برای هیچ کس نماند
ما هم …

 نیکی‌ فیروزکوهی

مسافر محبوب من!

نیکی‌ فیروزکوهی

 مسافرِ محبوبِ من!
شانه ی سردِ جاده ها
جای آسودنِ تو نیست
نسترن های باغچه
دلِ نازک شاعر
کوچه‌ای ساکت
در هوای تو
بیخوابِ بی‌ قرارند
دوباره با مهر در آمیز
لبخند را آسان بگیر
عشق را
بی‌ هیچ تفکری
به سینه ات بسپار
به تراکمِ ابر‌های بی‌ نشان
آن سرِ جهان
بگو خداحافظ
ببار محبوبِ من ! ببار!
به خاطرِ نسترن‌های باغچه
به خاطرِ دل بی‌ قرارِ یک شاعر
به خاطرِ حرمتِ کوچه‌ای ساکت
ببار!

نیکی‌ فیروزکوهی