جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلتنگمو با هیچکسم میل سخن نیست … – شعر دلتنگی

دلتنگی

دلتنگمو با هیچکسم میل سخن نیست
کس در همه افاق به دلتنگی من نیست
بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست
اما به ستمکاری آن عهدشکن نیست