جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

توبه از مِی وقت گُل…

توبه از مِی وقت گُل

توبه از مِی
وقت گُل
دیوانه باشم گر کنم …
حافظ