جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عشق آمد_شاملو

شاملو

عشق آمد و
دردم از جان گریخت ،
آغاز از پایان آغاز شد …
“شاملو”

این سال ها_ اموزنده

مرگ

این سال ها
شماره تلفن ِ خیلی ها را خط زده َم
غزاله ، هوشنگ ،شاملو ، محمد…!
عدّه ای مرده َند
عدّه ای نیستند
عدّه ای رفته َند
و دور نیست روزی
که بسیاری شماره تلفن مرا خط خواهند زد
زندگی همین است
یک روز می نویسیم و روز ِ دیگر خط می زنیم!

سرود آزادی _ احمد شاملو

عاشقانه

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده‌ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ماند…
که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است
… که حضور انسان
آبادی است . . .

احمد شاملو

توهین بر شرف انسانیت _ احمد شاملو

احمد شاملو

” انسان یک موجود متفکر منطقی ست

و لاجرم باید مغرورتر از آن باشد که احکام بسته بندی شده را بی دخالت مستقیم تعقل خود بپذیرد.

پذیرفتن احکام و تعصب ورزیدن بر سر آن ها ، توهین به شرف انسان بودن است. “

احمد شاملو