جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تنها عشق_سهراب سپهری

سهراب سپهری

و عشق
تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد
مرا رساند
به امکان يک پرنده شدن

سهراب سپهری

دلنوشته_ سهراب سپهری

سهراب سپهری

ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود: نرده را زیبا کن!

 سهراب سپهری

دلنوشته_سهراب سپهری

زندگی وزن نگاهیست که در خاطره ها میماند ... - سهراب سپهری

زندگی وزن نگاهیست که در خاطره ها میماند …

 سهراب سپهری

دلنوشته _سهراب سپهری

سهراب سپهری

در دل من چيزي است ،
مثل يك بيشه نور،
مثل خواب دم صبحو چنان بي تابم ،
كه دلم مي خواهدبدوم تا ته دشت ،
بروم تا سر كوه ،
دورها آوايي است ،
كه مرا مي خواند.

” سهراب سپهری “

عشق میرفت به بام ملکوت _سهراب سپهری

سهراب

چیـزها دیـدم در روی زمین :

کـودکـی دیـ ـدم، ماه را بـو می کـرد !

قفـسی بـی در دیـدم کـ ـه در آن، روشنی پرپر میــزد

نردبانـی که از آن، “عشق” میـرفت بـه بــام ملکـوت ….

سهراب سپهری