جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگه وسط راه پشیمون شدی ..

اگه وسط راه پشیمون شــــدی ..

قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس ؛ فکر کـــن ؛ شـــک کن ؛

دو دل شــو ؛ پشیـــــمون شو اما بعد اینکه پریـــــدی،

اگه وسط راه پشیمون شــــدی …بازی رو باختی