جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زن ها اگر بخواهند…

زن ها اگر بخواهند

زن ها اگر بخواهند
مى توانند تن خويش را در آغوش فشرده
و خود را دوباره به دنيا بياورند

 اِديپ جانسِوِر