جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خدا مرا از بهشت راند_احمد شاملو

احمد شاملو

خــدا مـرا از بــهـشـت رانــد
از زمــیـن تـــرســــانـد
شــمـا مــرا از زمــیـن رانــدیــد
از خـــدا تــرســانـدیـد
مــن ایـنـک در کـنـار شــیـطان آرام گـــرفـتـه ام
کــه نـه مـــرا از خــویـش مـــی رانـــد
و نـــه از هــیـچ مــی تــرســـانـــد …
احمــــــــــد شــــــاملـو