جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فکر را پر بدهید _ نیما یوشیج

فکر را پر بدهید

“فکر را پر بدهید”

و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر
“فکر باید بپرد”
برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها
کفر و ایمان چه به هم نزدیکند ….

“فکر اگر پربکشد”

جای این توپ و تفنگ و این جنگ،
سینه ها دشت محبت گردد،
دستها مزرع گلهای قشنگ….

“فکر اگر پر بکشد”

هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست،
همه پاکیم و رها ..