جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

راست و دروغ _ فروغ فرخزاد

تکستدونی

گاهی باید دروغ را راست پنداشت

و گاهی راست را دروغ

بی فریب خوردن، زندگی سخت است.

فروغ فرخزاد