جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دیگر هیچ چیز غافلگیرم نمی‌کند ..

دیگر هیچ چیز غافلگیرم نمی‌کند ..

دیگر هیچ چیز غافلگیرم نمی‌کند ..

تنها چیزی که ممکن است غافلگیرم کند

این است که ببینم این جماعت دست از نسخه پیچیدن‌های احمقانه‌شان برداشته‌اند …
 

جاشو فریس