جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

” دلتنگی “، گاهی کانال نامحسوسی ست رو به ” جنون ” !

" دلتنگی "، گاهی کانال نامحسوسی ست رو به " جنون " !

من به فراست، کشف کرده ام که:
” دلتنگی “، گاهی کانال نامحسوسی ست رو به ” جنون ” !
یعنی در برخی موارد چنان پایش را بر خرخره ی فرد می فشارد که
دیوانه وار حاضر است هرکاری برای رفع این عطش باهم بودن، دربرابر فرد مقابلش، انجام دهد!
هرکاری …