جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حرف نگفته_خدا

خدا

خدایا
صدای افکار
بعضی از آدمهایت را خاموش کن
تا صدای ، تو را هم بشنوند
آن قدر
غرق در قضاوت هستند که
فراموش کرد ه اند
قاضی تویی …