جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هوای بارونی _ دلتنگی

چتر

چَتــــرَم را برمی دارم

بی هوا در کوچه پس کوچه های خیال قدم می گذارم

هوای دِلـــَم که ابری باشد

به آسمان کاری ندارم هر لحظه احتمال بارش می دهم

هوای دلم که ابری باشد

از پَس قرص ها هم دیگر کاری ساخته نیست

هوای دِلَـــم که ابری باشد

دوباره با خیالت خودم را آرام می کنم …

عبور لحظات

ساعت

ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎﯾﯿﻢ
ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﻮﺭﺷﺎﻥ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﻢ!
ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﻫﻢ ﺗﻠﺦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻭ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﯿﻢ ﻟﺬﺕ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ
ﭼﻪ ﺯﻭﺩ ﺩﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ …
ﻭ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ؛ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯽﺁﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ !

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ