جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زندگی بیهوده_زندگانی

اين زندگي چون دويدن به دنبال باد بيهوده است... ...

اين زندگي
چون دويدن به دنبال باد
بيهوده است…