جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در زندگی قرار نیست خودتان را کشف کنید….

جورج برنارد شاو

در زندگی قرار نیست خودتان را کشف کنید،
قرار است خودتان را بسازید.

 جورج برنارد شاو