جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هیچکس مالکِ کسی نیست…

پائولو کوئلیو

از دست دادن هر انسانی که دوستش می داشتم ، آزاردهنده بود.
گرچه اکنون متقاعد شده ام که هیچکس ، کسی را از دست نمی دهد؛
زیرا هیچکس مالکِ کسی نیست
این تجربه واقعی آزادی است :
داشتن مهمترین چیزهای عالم بی آنکه صاحبشان باشی !

پائولو کوئلیو