جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ساقیا_ عمر ارام

دل مشغولی

ساقیا دانی که مخموریم، در ده جام را

ساعتی آرام ده این عمر بی آرام را