جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

محبت آرزو کردم….

محبت

در شهری که مردمانش عصا از کور می دزدند..

من از خوش باوری آنجا محبت آرزو کردم..