جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خوشبختی چیزی نیست …

دافنه دوموریه

خوشبختی چیزی نیست …
که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ،
خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬
حالت روحی ست ؛
خوشبختی ..٬
وابسته به جهان درون توست …!

 دافنه دوموریه