جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مثـل بعضـی آدم هـا …

ادم

آدم وقتـی يـه حـس تکـرار نشـدنی رو بـا يکـی تجـربه ميکـنه ،

ديگـه نميتـونه اون حـس رو بـا کـس ديگـه ای تجـربه کنـه ،

بعضـی حـس هـا خـاص و نـاب هسـتند ؛

مثـل بعضـی آدم هـا !