جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برای اصیل بودن فقط کافیست که دروغ نگویی …

لودویگ ویتگنشتاین

برای اصیل بودن فقط کافیست که دروغ نگویی ..٬

آغاز اصالت خوب همین است

نخواهی چیزی باشی که نیستی …

لودویگ ویتگنشتاین