جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سلام برخیز…

سلام برخیز...

سلام
برخیز…
صبح آدینه ات را
در کنار خانواده ات
رویایی شروع کن
امروز متعلق به تو
ومهربانی توست
صبحتان شاد