جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ماهی قرمز کوچک دلم ….

ماهی قرمز کوچک دلم

تا از نفس نفس زدن
نیفتاده است .. برگرد ..
ماهی قرمز کوچک دلم که
برای هواخوری به روی آب می آید
شاید کمی دلش باز شد
شاید با تُنگ کنار آمد
اگر یک جرعه، از آنِ او باشی..

حمیدرضا_هندی