جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی اوقات قرار است در پیله ی درد…

نم نمک شاپرکی خوشکل و زیبا بشوی گاه انگار ضروریست بگندی در خود

گاهی اوقات قرار است در پیله ی درد
نم نمک شاپرکی خوشکل و زیبا بشوی گاه انگار ضروریست بگندی در خود
تا مبدل به شرابی خوش و گیرابشوی