جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چشمی دارم همه پر از صورت دوست…

چشمی دارم همه پر از صورت دوست

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

مولوی

باید سکوت سرد سرما را بلد باشی…

یعنی بعد از آن همه دلدادگی باید
نامهربانی های دنیا را بلد باشی
باید مسیر کودکی ها را بلد باشی
یعنی بدانی مرد در باران کجا می رفت
حتی اگر آینه هم باشی پیش این مردم
تو باید زبان تند حاشا را بلد باشی
باید هزار آیا و اما را بلد باشی
تو باید سادگی ها را بلد باشی
یعنی ببینی و نبینی..بشنوی اما……
یعنی زبان اهل دنیا را بلد باشی
ای کاش تو رسم گرگها را بلد باشی
دیروز یادت هست…از امروز می گفتم
امروز می گویم که فردا را بلد باشی
گفتی: وجود ما معماییست….
می دانم….
اما تو باید این معما را بلد باشی