جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تکیه گاهم باش…

تکیه گاهم باش

تکیه گاهم باش

میخواهم سنگینی نگاه

این مردم حسود شهر را

تو هم حس کنی

این مردم نمی توانند ببینند

دست هایمان تا این اندازه بهم می آیند،،،