جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گفته های دکتر علی شریعتی

دکتر

خبرنگاری به دکتر شریعتی گفت:استاد سیگار نکشید،طول زندگی آدم را کوتاه می کند

در جواب گفت: من به عرض زندگی فکر میکنم نه طول آن!!!