جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته_ عاشقانه

جایی از خوابهایت با من قرار بگذار دستم به بیداریت نمیرسد..

جایی از خوابهایت با من قرار بگذار
دستم به بیداریت نمیرسد..

دوست داشتنت _ بی همتا

دل

ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨــﺖ،
ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ !
ﭘــﺎﻳــﺎﻥ ﻧــﺪﺍﺭﺩ !
ﮔــﻮﻳــﯽ ﺑِــﺎﻳﺴﺘــﯽ ﺑــﺮ ﺳــﺎﺣــﻞ ﺍﻗﻴــﺎﻧــﻮﺱ ﻭ
ﻣــﻮﺟﻬــﺎﯼ ﮐــﻮﭼــﮏ ﻭ ﺑــﺰﺭﮒ ﻣﮑــﺮﺭ ﺭﺍ
ﺑــﯽ ﺍﻧﺘﻬــﺎ، ﺑﺸﻤــﺎﺭﯼ . .

سیدعلی صالحی