جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به ما یک صورت داده شده….

ویلیام شکسپیر

به ما یک صورت داده شده
و ما از آن صورت‌های دیگری ساخته‌ایم
چونکه دروغ چهره زیبایی دارد …

ویلیام شکسپیر