جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زندگی وحشتی است در تئاتری که آتش گرفته

ژان پل سارتر‌‌

زندگی وحشتی است در تئاتری که آتش گرفته،

همه به دنبال در خروجی می‌گردند؛ هیچ کس هم پیدایش نمی کند، همه یکدیگر را هل می‌دهند،

بدبخت آنهایی که به زمین می‌افتند بلافاصله لگدمال می‌شوند!
ژان پل سارتر‌‌