جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مدت هاست چهره ات را عاشقانه در ذهنم نقاشی می کنم

چشمهایت

مدت هاست چهره ات را

عاشقانه در ذهنم نقاشی می کنم

کارم را خوب بلدم

هیـــــــــــــس بین خودمان باشد

بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام