جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اینجا کارخانه مجسمه سازی نیست …

ارنستو چگوارا

خودت باش ..
کسی هم اگر خوشش نیامد ,
نیامد ..!
اینجا کارخانه مجسمه سازی نیست …

ارنستو چگوارا