جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سنگین ترین بار دنیاست_ابراهیم تنکجی

ابراهیم تنکجی

سنگین ترین بار دنیاست
وقتی کسی که فکرش پیش تو نباشد
را با اصرار بخواهی
در قلبت حملش کنی …

ابراهیم تنکجی

دل نوشته_ سیمین دانشور

سیمین دانشور

من زنم و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو!
قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشمت می آید
تاسف بار است که باید لباس هایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم!

سیمین دانشور