جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برای دوست داشتن انسان ها تنها یک راه وجود دارد

اشو

برای دوست داشتن انسان ها تنها یک راه وجود دارد
آن هم این است که آن ها را آن گونه که هستند دوست بداری …

اشو 

مرد احمق و زن گنگ….

اوشو

مرد احمق و زن گنگ
آنان را به زودي جدا مي بينم .
و ازدواج چنين است
تنها احمق ها در فكر قانوني كردن رابطه هستند
وگرنه عشق كافي است
و من مخالف ازدواج نيستم
من موافق عشق هستم
اگر عشق به ازدواج تبديل شود خوب است
ولي اميدوار نباش كه ازدواج بتواند عشق بياورد اين غير ممكن است

اشو