جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برگ درختان مست عطر تو اند…

برگ درختان مَست عطر تو اند

برگ درختان
مَست عطر تو اند
که می ریزند
وگــــرنـه
عُریانی این همه درخت
به رُسواییش
نمــــــــــی ارزد..